Wybrane publikacje


Wybrane publikacje autorstwa lub współautorstwa Pracowników Zakładu Ekotoksykologii IOŚ-PIB


Publikacje z 2019

Bogusz A., Oleszczuk P. Effect of biochar addition to sewage sludge on cadmium, copper and lead speciation in sewage sludge-amended soil, Chemosphere, 2019, Link.

Oleszczuk P., Czech B., Kończak M., Bogusz A., Siatecka A., Godlewska P., Wiesner M. Impact of ZnO and ZnS nanoparticles in sewage sludge-amended soil on bacteria, plant and invertebrates, Chemosphere, 237, 2019, 124359 . Link.

Publikacje z 2018

Kalinowski R., Tomczyk B., Trzińska M., Walkowiak R., Kaźmierczuk M., Paczkowski Sz., Gworek B., Woluntarski M. Effects of environmental factors on graphene oxide ecotoxicity towards crustacean Daphnia magna. Desalination and Water Treatment, 2018, 117, 249-256. Link.

Czech B., Hojamberdiev M., Bogusz A. Impact of thermal treatment of calcium silicate-rich slag on the removal of cadmium from aqueous solution. Journal of Cleaner Production, 2018, (200), 369-379. Link.

Bogusz A., Oleszczuk P. Sequential extraction of nickel and zinc in sewage sludge- or biochar/sewage sludge-amended soil. Science of The Total Environment, 2018, (636), 927-935. Link.

Publikacje z 2016

Kalinowski R., Rybak J., Tomczyk B., Kaźmierczuk M., Paczkowski Sz. Algobójcze oddziaływanie nanocząstek srebra. Przemysł Chemiczny, 2016, (95/3), 426-428. Link.

Kaźmierczuk M., Paczkowski Sz., Kalinowski R., Tomczyk B., Rybak J. Parabeny. Ekotoksyczność i potencjalne zagrożenie dla środowisk wodnych. Przemysł Chemiczny, 2016, (95/3), 445-449. Link.

Tomczyk B., Kaźmierczuk M., Kalinowski R., Paczkowski Sz., Rybak J. Biofilm. Źródło zagrożeń mikrobiologicznych w przemyśle. Przemysł Chemiczny, 2016, (95/3), 581-586. Link.

Tomczyk B., Kalinowski R., Rybak J., Paczkowski Sz., Kaźmierczuk M. Dobra praktyka laboratoryjna jako narzędzie zapewnienia jakości badań na potrzeby przemysłu. Przemysł Chemiczny, 2016, (95/3), 638-642. Link.

Rybak J., Kalinowski R., Paczkowski Sz., Tomczyk B., Kaźmierczuk M., Librant K., Łepecki M. Badania nad stabilnością grafenu w warunkach quasi-środowiskowych. Przemysł Chemiczny, 2016, (95/3), 536-540. Link.

Kalinowski R., Kaźmierczuk M., Paczkowski Sz., Trzcińska M., Tomczyk B., Tórz A., Eymontt A., Wierzbicki K. Ocena uwalniania toksycznych metali w procesie uzdatniania wody przy zastosowaniu modyfikowanych chemicznie chitozanów. Przemysł Chemiczny, 2016, (95/3), 420-424. Link.

Dudek G., Turczyn R., Gnus M., Tórz A., Strzelewicz A., Krasowska M., Konieczny K., Kalinowski R. Właściwości transportowe membran chitozanowych w procesie perwaporacji i przenikania par dla układu woda-etanol. Przemysł Chemiczny, 2016, (95/3), 80-83. Link.

Publikacje z 2015

Kalinowski R., Kaźmierczuk M., Paczkowski Sz., Trzcińska M., Tomczyk B., Tórz A., Eymontt A., Wierzbicki K.: Wpływ modyfikowanych chitozanów na toksyczność wody w stosunku do bakterii Vibrio fischeri, V Krajowa Konferencja Bioindykacyjna – Lublin, 27-29.05.2015. Link.

Publikacje z 2014

Kaźmierczuk M., Bojanowicz-Bablok A.: Bioaerosol concentration in the air surrounding municipal solid waste landfill, Environmental Protection and Natural Resources, 2014, 25(2), 17-25. Link.

Załęska-Radziwiłł M., Affek K., Rybak J.: Ecotoxicity of chosen pharmaceuticals in relation to micro-organisms — risk assessment, Desalination and Water Treatment, 2014, 52(19-21), 3908-3917. Link.

Wierzbicka M., Bemowska O., Gworek B.: The problem of pollution on the railroad tracks in north-eastern Poland, Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica, 2014, 56(2), 45 Link.

Kaźmierczuk M. Paczkowski S., Tomczyk B., Trzcińska M., Kalinowski R., Eymontt A.: Bakterie hemolityczne jako nowe kryterium kontroli sanitarnej wody przeznaczonej do spożycia, Mat. Konf. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek – Zdrowie – Środowisko”, 2014, 30 Link.

Publikacje z 2013

Kalinowski R., Chrzanowska E., Brytan M.: Do environmental quality standards for selected nerve agents ensure safety of the ecosystems?, Environmental Protection and Natural Resources, 2013, 24(1), 39-41. Link.

Chrzanowska E., Kalinowski R., Brytan M.: Determination of PNEC for selected decontaminants based on seed germination and vigor indexes of terrestrial plants, Environmental Protection and Natural Resources, 2013, 24(1), 27-31. Link.

Publikacje z 2012

Maliszewska-Mazur M., Chaber P., Dawid U., Pierścieniak M.: Metody analizy jakościowej i ilościowej wybranych nanocząstek w środowisku. Przemysł Chemiczny, 2012, 6. Link.

Pierścieniak M., Barański A., Gworek B.: Nanocząstki. Zagrożenie środowiskowe?, Przemysł Chemiczny, 2012, 4. Link.

Publikacje z 2011

Kaźmierczuk M., Kalisz L.: Charakterystyka mikrobiologiczna ścieków komunalnych i zagrożenia związane z obecnością w nich mikroorganizmów patogennych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2011, 4, 145-149. Link.

Pierścieniak M., Bartkiewicz B.: Zagospodarowanie biogazu powstającego w procesie fermentacji metanowej w oczyszczalniach ścieków. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2011, 47, 47-61. Link.

Pierścieniak M., Ziemińska N., Słomczyński T., Wąsowski J.: Ocena metod analitycznych oznaczania węgla organicznego w wodzie. Przemysł Chemiczny, 2011, 2 Link.

Pierścieniak M., Ziemińska N., Słomczyński T., Wąsowski J.: Przydatność metod oznaczania biodegradowalnego węgla organicznego do oceny jakości wody przeznaczonej do celów komunalnych. Przemysł Chemiczny, 2011, 2. Link.

Gworek B., Dećkowska A., Pierścieniak M.: Traffic pollutants indicators – common dandelion (Taraxacum officinale), scots pine (Pinus silvestris), small-leaved lime (Tilia cordata). Polish Journal of Environmental Studies, 2011, 20(1), 87-92. Link.

Kalinowski R., Załęska-Radziwiłł M.: Ecotoxicological Assessment of Freshwater Sediments, Polish Journal of Environmental Studies, 2011, 20(5), 1181-1191 Link.

Kalinowski R., Chrzanowska E., Brytan M.: Oddziaływanie bojowych środków trujących na rośliny wyższe w teście Phytotoxkit, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2011, 14(3), 245-255 Link.

Kalinowski R., Chrzanowska E., Brytan M.: Ocena ekotoksyczności wybranych bojowych środków trujących w stosunku do skorupiaków Daphnia magna, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2011, 48, 413-422. Link.

Chrzanowska E., Kalinowski R., Brytan M.: Ocena fitotoksyczności wybranych bojowych środków trujących w stosunku do jednokomórkowych zielenic. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2011, 14(2), 175-180. Link.

Chrzanowska E., Kalinowski R., Brytan M.: Ocena oddziaływania wojskowych odkażalników proszkowych na Lemna minor. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2011, 48, 383-390. Link.

Antkowiak O., Brytan M., Zdanowski R., Kalinowski R.: Współczesne możliwości dekontaminacji bojowych środków trujących z powierzchni ciała. Lekarz Wojskowy, 2011, 89(2), 111-115. Link.

Antkowiak O., Brytan M., Zdanowski R., Kalinowski R.: Reaktywatory acetylocholinoesterazy w zatruciu środkami paralityczno-drgawkowymi. Lekarz Wojskowy, 2011, 89(2), 116-122. Link.

Publikacje z 2010

Kaźmierczuk M.: Metoda izolowania i identyfikacji bakterii Salmonella sp. w komunalnych osadach ściekowych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2010, 44, 99-106. Link.

Kaźmierczuk M., Kalisz L.: Bakterie hemolizujące proponowanym wskaźnikiem skuteczności higienizacji wapnem komunalnych osadów ściekowych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2010, 42, 183-191. Link.

Kalisz L., Nechay A., Kaźmierczuk M., Szyprowska E., Gierczak A., Kostrzewa-Szulc J.: Metody badań komunalnych osadów ściekowych. Monografia. Warszawa: IOS-PIB, 2010.

Antkowiak O., Brytan M., Zdanowski R., Kalinowski R., Kowalczyk M.: Rozdział: Zagrożenia chemiczne i pomoc medyczna ofiarom ataków chemicznych w: Ratownictwo w Polsce. Lata 1990- 2010, pod redakcją Konieczny J., Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań, 2010, 601-617.

Kowalczyk M., Antkowiak B., Paluch M., Kalinowski R.: Influence of maltrexone on pain sensitiveness and inflammation in animals under normal or stress conditions. Pharmacological Reports, 2010, 62 (Suplement), 49-50. Link.

Publikacje z 2009

Pierścieniak M., Ziemińska N., Słomczyński T., Wąsowski J.: Problem wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2009, 39, 28-39. Link.

Brytan M., Kalinowski R., Paluch M., Kowalczyk M.: Symulacja zmian aktywności acetylocholinoesterazy w przebiegu zatrucia związkami fosforoorganicznymi u ludzi z wykorzystaniem dynamicznego modelu in vitro. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2009, 41, 251-258. Link.

Kalinowski R., Załęska-Radziwiłł M.: Wyznaczanie standardów jakości osadów dennych na podstawie badań ekotoksykologicznych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2009, 40, 549-560. Link.

Publikacje z 2008

Kaźmierczuk M., Kalisz L.: A Proposal for Extending Biological Criteria Applied in Sanitary Control of Sewage Sludge Intended for Agricultural Use. Polish Journal of Environmental Studies, 2008, 17(5), 721-726. Link.

Gworek B., Tabak K., Pierścieniak M., Maciaszek D., Wilk M.: Wybrane gatunki zwierząt jako wskaźniki zmian w środowisku. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2008, 37, 114-127. Link.

Dećkowska A., Pierścieniak M., Gworek B., Maciaszek D.: Wybrane gatunki roślin jako wskaźniki zmian w środowisku. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2008, 37, 128-138. Link.

Załęska-Radziwiłł M., Łebkowska M., Kalinowski R.: Biodegradacja WWA w osadach dennych – ocena ekotoksykologiczna procesu, Monografia Ekotoksykologia w Ochronie Środowiska, Wrocław, 2008, 465-474. Link.

Załęska-Radziwiłł M., Łebkowska M., Kalinowski R.: Ocena wpływu bezpiecznych stężeń wybranych WWA na biocenozy wodne, Monografia Ekotoksykologia w Ochronie Środowiska, Wrocław, 2008, 475-482. Link.

Załęska-Radziwiłł M., Łebkowska M., Kalinowski R.: Badania wpływu bezpiecznych stężeń WWA na biocenozę wodną, Ochrona Środowiska, Wrocław, 2008, 30(4), 19-28. Link.

Publikacje z 2007

Załęska-Radziwiłł M., Łebkowska M., Kalinowski R.: Biodegradacja wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2007, 32, 36-41. Link.

Publikacje z 2006

Kalisz L., Kaźmierczuk M.: Filamentous Microorganisms Occurring in Foam of Biological Wastewater Treatment Plants and Possibilities Their Identification. Archives of Environmental Protection, 2006, 32(4), 35-42. Link.

Publikacje z 2005

Kalisz L., Kaźmierczuk M., Sałbut J., Nechay A., Szyprowska E.: Pienienie osadu czynnego, rozpoznanie zjawiska w krajowych oczyszczalniach ścieków i określenie przyczyn. Monografia. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2005.

Załęska-Radziwiłł M., Łebkowska M., Kalinowski R.: Ocena ryzyka w środowisku wodnym na podstawie badań ekotoksykologicznych, Obieg Pierwiastków w Przyrodzie. Monografia. Tom 3, Instytut Ochrony Środowiska, 2005, 226-232.

Kalinowski R., Załęska-Radziwiłł M.: Ocena ryzyka wywołanego obecnością wybranych WWA w wodach powierzchniowych, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2005, 8(2), 179-188. Link.

Kalinowski R., Współczesna toksykologia – kierunki rozwoju, Ekopartner, 2005, 2(160), 19.

Publikacje z 2004

Kaźmierczuk M., Kalisz L., Sałbut J.: Mikrobiologiczne zanieczyszczenia powietrza w otoczeniu obiektów gospodarki komunalnej. Monografia. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2004.

Łebkowska M., Załęska-Radziwiłł M., Szyłak-Szydłowski M., Kalinowski R.: Badania toksyczności w procesie biodegradacji endosulfanu, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2004, 7(3-4), 353-365. Link.