CWPharma

Clear Waters from Pharmaceuticals

Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy realizuje w ramach programu Interreg Baltic Sea Region projekt CWPharma dotyczący opracowania narzędzi i rekomendacji m.in. dla administracji publicznej i samorządów terytorialnych w zakresie najlepszych praktyk redukujących oddziaływanie farmaceutyków w regionie Morza Bałtyckiego.

W ramach projektu zostanie poszerzona wiedza w obszarach wskazywanych m.in. przez raporty UNESCO i HELCOM, a dotyczących oddziaływania leków na ekosystemy. Działania Instytutu i partnerów będą miały także na celu podniesienie świadomości społecznej i legislacyjnej oraz implementację procedur redukcji emisji farmaceutyków do środowiska.

W ramach pakietów roboczych IOŚ-PIB będzie odpowiedzialny za ekotoksykologiczną ocenę ryzyka powodowanego obecnością leków w środowisku oraz za badania ekotoksyczności ścieków poddanych wybranym zaawansowanym procesom usuwania mikrozanieczyszczeń.

Główne cele stawiane przed Konsorcjum dotyczą między innymi:

  • Oszacowania aktualnej emisji substancji farmaceutycznych w regionie Morza Bałtyckiego
  • Opracowania wytycznych dla zaawansowanych procesów oczyszczania ścieków
  • Przedstawienia rekomendacji dla nietechnicznych metod kontroli i redukcji uwalniania farmaceutyków do środowiska

Projekt w liczbach:

  • Czas trwania: 10.2017-09.2020
  • 15 partnerów z 7 państw nadbałtyckich
  • Budżet 3.7 mln Euro (w tym 2,9 mln Euro dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Leader projektu: Noora Perkola, Finnish Environment Institute (SYKE)

 

CWPharma

CWPharma

EUSBSR flagship

EUSBSR flagship