Testy Referencyjne

Regularnie przeprowadzane testy z zastosowaniem substancji referencyjnych takich jak KCl, K2Cr2O7, 3,5-DCP potwierdzają prawidłowe reakcje hodowanych przez nas organizmów testowych używanych w badaniach ekotoksyczności.


Daphnia Reference

Skorupiaki Daphnia magna


Lemna reference

Rośliny wyższe Lemna minor


Vibrio reference

Bakterie Vibrio fisheri


Algae reference

Glony Pseudokirchneriella subcapitata i Desmodesmus subspicatus