Zakres działalności


Tytułem wstępu, czyli nasza działalność…


 

Zakład Ekotoksykologii jest samodzielną komórką organizacyjną Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego działającą w Ośrodku Ochrony Ziemi. Zakład został utworzony zarządzeniem Dyrektora IOŚ – PIB nr 13 z dnia 13 czerwca 2013 r.

Zakład Ekotoksykologii prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i usługowo-badawcze oraz upowszechnia ich wyniki w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego związanego z obecnością w środowisku substancji i preparatów chemicznych oraz zagrożeń mikrobiologicznych i parazytologicznych w środowisku​. W szczególności do zadań Zakładu Ekotoksykologii należy :

 1. Prowadzenie działalności naukowo-badawczą w zakresie ekotoksykologii, genotoksyczności i biodegradacji dla:
 • substancji i preparatów chemicznych celowo wytwarzanych przed ich dopuszczeniem do obrotu (np. środki ochrony roślin, biocydy, leki);
 • substancji i mieszanin uwalnianych do środowiska jako niepożądane produkty procesów technologicznych;
 • próbek środowiskowych wód powierzchniowych i podziemnych, odpadów, gruntów, osadów dennych itp.;
 1. Pełnienie funkcji jednostki badawczej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1203) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 665);
 2. Opracowywanie raportów z badań ekotoksyczności na potrzeby procedur rejestracji substancji i preparatów chemicznych w zakresie określonym przepisami szczegółowymi dla poszczególnych grup produktowych (tj. środków ochrony roślin, farmaceutyków, produktów biobójczych i in.);
 3. Opracowywanie ocen ryzyka środowiskowego wspomagające procesy zarządzania chemikaliami w środowisku;
 4. Wykonuje badań fizykochemiczne i biologiczne nawozów organicznych i organiczno-mineralnych oraz organicznych i organiczno-mineralnych środków wspomagających uprawę roślin zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2008 r., Nr 119, poz. 765);
 5. Prowadzenie działalności eksperckiej i badawczej w zakresie określania zasięgu oddziaływania obiektów gospodarki komunalnej;
 6. Wykonywanie analiz mikrobiologicznych i fizyko-chemiczne wód i ścieków;
 7. Prowadzenie działalności eksperckiej i badawczej w zakresie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.

zaklad-ekotoksykologii_logo_sm